• Característiques tècniques
  • Normativa reguladora
  • Bústia d'incidències de la seu electrònica central del Ministeri d'Hisenda
  • Informació sobre protecció de dades personals:
    Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que se sol·liciten en el formulari següent s’inclouran en un fitxer de caràcter personal anomenat «gestió concursos» que té la finalitat de gestionar els concursos per a la provisió de llocs de treball en el Ministeri d'Hisenda. L’òrgan al qual us heu d’adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb els termes que preveu la legislació vigent és la Subdirecció General de Recursos Humans, en tant que responsable del fitxer, a la C/ Alcalá, 9, Madrid.

Aquest formulari us ofereix la capacitat de participar a través d’Internet a concursos generals o específics del Ministeri d'Hisenda en què el funcionari tingui la condició d’interessat.

  • Alta d’instància a concurs
  • Consulta d'instància a concurs