Esta plataforma ofrécelle a posibilidade de presentar a través de Internet calquera tipo de escrito no Ministerio de Facenda. Importante: non se debe utilizar este formulario de propósito xeral para presentación de escritos cando exista un formulario específico aprobado para o efecto.

Ir ao formulario

cuadrado de lista

Información sobre protección de datos persoais:

De acordo co artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (Regulamento xeral de protección de datos persoais), infórmase que os datos persoais facilitados mediante o seguinte formulario serán tratados pola Subsecretaría do Ministerio de Facenda coa finalidade de recepción, rexistro e traslado ao órgano competente para a súa tramitación.

O mencionado tratamento de datos persoais é necesario para o cumprimento da obriga legal que se deriva da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Os seus datos persoais non serán comunicados a terceiros. Poderá exercer os seus dereitos ante o responsable do tratamento. Antes de acceder ao formulario debe ler a seguinte información adicional sobre protección de datos persoais.

Pode consultar os formularios presentados, obter o xustificante da recepción e consultar a documentación achegada no seguinte enlace (Importante: esta opción non informa sobre o estado de tramitación do expediente, para o que existe unha aplicación específica):

Consulta dos formularios presentados