SOL.LICITUD DE NUL.LITATAvís legal:
Per tal de tramitar la sol·licitud de nul·litat que presenteu, us informem que, d'acord amb l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (Reglament general de protecció de dades personals), les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant el formulari següent seran tractades per la Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Hisenda
El tractament de dades personals esmentat és necessari per al compliment de les obligacions establertes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Les vostres dades personals poden ser comunicades a tercers. Podreu exercir els vostres drets davant el responsable del tractament. Abans d'accedir al formulari, heu de llegir la següent informació addicional sobre protecció de dades personals.