SOLICITUDE DE NULIDADEAviso legal:
De acordo co artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (Regulamento xeral de protección de datos persoais), infórmase que os datos de carácter persoal que se faciliten mediante o seguinte formulario serán tratados pola Secretaria Xeral Técnica do Ministerio de Facenda coa finalidade de tramitar a solicitude de nulidade que vostede presenta.
O mencionado tratamento de datos persoais é necesario para o cumprimiento das obrigas establecidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas e na Lei 58/2003, do 17 de decembre, Xeral Tributaria. Os seus datos persoais poden ser comunicados a terceiros. Poderá exercer os seus dereitos ante o responsable do tratamento. Antes de acceder ao formulario debe ler a seguinte información adicional sobre protección de datos persoais.